نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حکمتیه

آموزشگاه : حکمتیه


آموزشگاه : حکمتیه
روز پنجشنبه 27/7/91 جلسه شورای دبیران با حضور اسعدی مدیرآموزش وپرورش و شفاعی کارشناس آموزش راهنمایی ومدیرمجتمع ودبیران راهنمایی حکمتیه و جنت الرضوان تشکیل وپیرامون مسائل آموزشی وتربیتی بحث وتبادل نظر شد