نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبستان شهید اشتری

آموزشگاه : دبستان شهید اشتری


آموزشگاه : دبستان شهید اشتری

 در تاریخ26/2/91در این آموزشگاه مراسم جشن الفبا جهت پایه اول با حضور والدین به نحو مطلوبی برگزار گردید.