نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبیرستان رحیمی فر

آموزشگاه : دبیرستان رحیمی فر


آموزشگاه : دبیرستان رحیمی فر
روز چهارشنبه مورخ 26/11/90 مسابقه سرود همگانی در بین دانش آموزان این آموزشگاه برگزار و در پایان از زحمات بی شائبه خانم افسانه مصطفائی (معاون محترم پرورشی ) این مجتمع قدردانی شد.