نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

کسب مقام دوم استان در جشنواره الگوی برتر تدریس توسط مربی دلسوز و ورزشی سرکار خانم فاطمه رشیدی بفروئی.