نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی
در روزسه شنبه  مورخ بیست و دوم فروردین ماه بهداشت یاران این آموزشگاه به اتفاق مربی بهداشت وکادر آموزشگاه در هفته سلامت  از مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر بازدید به عمل آوردند وبا اهدای شاخه گل وشیرینی روز سالمند را گرامی داشتند.