نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

 در هفته سلامت دانش آموزان این آموزشگاه در همایش پیاده  روی شرکت کردندودر پایان از آب انبار قدیمی محله باز دید کردند.