نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

جشنواره دستهای کوچک و اندیشه های بزرگ  با حضور کادر آموزشگاه و دانش آموزان به صورت زنده برگزار شد .