نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

دانش آموزان قرآنی این مدرسه  به اتفاق مربیان وآموزگاران خود در اردوی یک روزه در امامزاده پیر بفروئیه شرکت کردند.