نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی
به مناسبت روز زمین پاک کلیه دانش آموزان آموزشگاه دکتر علی شریعتی با فعالیت دسته جمعی همراه با مربیان خود به پاکسازی محیط آموزشگاه خود پرداختند .