نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی

آموزشگاه : دکتر علی شریعتی


آموزشگاه : دکتر علی شریعتی
در روز دوشنبه مورخ 91/3/1 برای ترغیب و تشویق دانش آموزان به سی نفر از برگزیدگان مسابقات علمی و فرهنگی هنری جوایزی به رسم یاد بود اهداء گردید.