نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

به مناسبت تولد حضرت زهرا جشنی با شکوه با حضور ریاست محترم آموزش و پرورش آقای اسعدی وشفاعی (آموزش) وهم چنین آقای فلاح و میر فلاح همراه با اهدا جوایز به دانش آموزان برتر در سنجش علمی و پرورشی و ورزشی داده شد و نیز از خیرین مدرسه تقدیر و تشکر بعمل آمد و مسابقه جشنواره غذا همراه با اهدائ جوایز بین مادران برگزارشد.