نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
کسب رتبه در تورنی ریاضی توسط دانش آموزان پایه دوم .باتشکرازسر کارخانم نرگس دهقانی وتبریک به دانش آموزان واولیاءمحترم.