نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی

آموزشگاه : راهنمایی ابطحی


آموزشگاه : راهنمایی ابطحی
کسب رتبه برتر در تورنی ریاضی توسط دانش آموزان پایه دوم راهنمایی از سرکار خانم نرگس دهقانی تشکر وقدردانی می شود. وبه اولیاء ودانش آموزان این  آموزشگاه تبریک می گوییم.