نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه

آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه


آموزشگاه : راهنمایی حکمتیه
دانش آموزان راهنمایی دخترانه حکمتیه در روز پنج شنبه مورخ 20/11/90 در آزمون لیگ علمی پایا شرکت خواهند کردند ضمنا پایه اول در سه گروه 5 نفره وپایه دوم  و سوم هرکدام در یک گروه 5 نفره جداگانه به رقابت خواهند پرداخت .