نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه:راهنمایی مجاهد دهقانی

آموزشگاه:راهنمایی مجاهد دهقانی


آموزشگاه:راهنمایی مجاهد دهقانی

  در روز سه شنبه مورخ 26/02/1391 جوایز ارزندهای توسط  مدیر آموزشگاه مجاهد دهقانی تهیه و به دانش آموزان منتخب مسابقات فرهنگی و هنری اهدا گردید.