نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی مفتح

آموزشگاه : راهنمایی مفتح


آموزشگاه : راهنمایی مفتح

در این نشست مربیان پرورشی نه مدرسه با حضور آقای فلاح و اقای خاکزار در مورد روز امور تربیتی  و جشن نیکوکاری و دانش آموزان بی بضاعت درمدرسه راهنمایی مفتح بحث و گفتگو شد.