نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی مفتح

آموزشگاه : راهنمایی مفتح


آموزشگاه : راهنمایی مفتح

روز سه شنبه 23/12/90 طرح خود گردان توسط دانش آموزان این آموزشگاه  اجرا و هر یک از دانش آموزان در سمت مربوطه ایفای نقش کردند.