نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمایی مفتح

آموزشگاه : راهنمایی مفتح


آموزشگاه : راهنمایی مفتح

ختم سفره صلوات همراه با کیک و شیرینی و کمک نقدی و جنسی توسط خیرین به دانش اموزان  بی بضاعت در روز آخر مدرسه برگزار گردید.