نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنما یی گلشن

آموزشگاه : راهنما یی گلشن


آموزشگاه : راهنما یی گلشن
گروه سرود آموزشگاه در جشنواره مسابقات سرود مدارس راهنمایی شهرستان در کانون شهید رجایی رتبه برتر کسب وبه جشنواره استانی مدارس راهنمایی راه یافت.
از اعضای گروه ومربی ( آقای بهشتی ) کمال تشکر می شود.