نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی


آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی
دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم این آموزشگاه مورخ 25/11/90ساعت 4عصر از آثار دانش آموزان مخترع و مبتکر جشنواره جوان خوارزمی در پژوهشسرا رشیقی بازدید نمودند. واز برگزارکنندکان این نمایشگاه تقدیر و تشکر می شود.