نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی


آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی
دانش آموزان پایه سوم راهنمایی آموزشگاه در تاریخ 16/12/90ساعت 11صبح از مرکز فنی وحرفه ای شهرستان بازدید نموده و در رابطه با طرح تجمیعی حرفه وفن از بخش های مختلف نظیر برق خودرو-فلز کاری -تراشکاری-لوازم خانگی وبرق صنعتی بازدید کردند همراه باتوضیحات مسئولین مربوطه ونیز اجرای کار عملی توسط دانش آموزان  .
از مسئولین مرکز تقدیر وتشکر می شود.