نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی

آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی


آموزشگاه : سید سلیمان مصطفوی
دانش آموزان پایه اول ودوم آموزشگاه در تاریخ 17/12/90از موزه طبیعی یزدواز بخش های زیست -نجوم-فیزیک ونور-مکانیک آن بازدید
کردند وتوسط مسئولین مربوطه توضیحات لازم ارائه داده شد وسپس دانش آموزان به زیارت امامزاده سید جعفر رفته و به قرائت  زیارت ونوحه سرایی در آن مکان مقدس با حضور زائرین پرداختند.