نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : سید مصطفی خمینی

آموزشگاه : سید مصطفی خمینی


آموزشگاه : سید مصطفی خمینی
صبح روز یکشنبه مورخ 1/11/91 جمعی از مدیران همیار از  این آموزشگاه بازدید نمودند.این بازدید از صبحگاه مدرسه شروع شد و بعد از آن در جریان سایر فعالیتهای اجرایی اموزشگاه قرار گرفتند.