نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شریعتی

آموزشگاه : شریعتی


آموزشگاه : شریعتی

 همزمان با دبستان دخترانه فاطمیه دانش آموزان دبستان شریعتی هم در آزمون علمی پایه های سوم و چهارم و پنجم شرکت نمودن ضمنا یاد آوری می شود برگزاری این آزمون به عهده مجتمع شهید رحیمی فر می باشد.