نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداء بارجین

آموزشگاه : شهداء بارجین


آموزشگاه : شهداء بارجین

 اردوی علمی و تفریحی دانش آموزان آموزشگاه شهدای بارجین با شرکت کلیه دانش آموزان و با همراهی همه معلمین آموزشگاه با صرف ناهار برگزار شد و تا ساعت  2بعد ظهر ادامه داشت.