نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداء بارجین

آموزشگاه : شهداء بارجین


آموزشگاه : شهداء بارجین
اردوی  دانش آموزان شرکت  کننده  در کلاسها ی  پیشتازان آموزشگاه  شهدای  بارحین در روز پنحشنبه با حضور مربیان مربوطه  ومدیر آموزشگاه درپارک  بهاران برگزار ودانش آموزان فعال دراین  عرصه مورد  تشویق  فرار گرفتند .در پایان دانش آموزان  با صرف ناهار و میوه  محل اردو را ترک کردند.