نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روز دوشنبه مورخ 91/10/11 تعداد زیادی از دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم این آموزشگاه از نمایشگاه  کتاب واقع در مهدیه میبد بازدید به عمل آوردند.