نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای بارجین

آموزشگاه : شهدای بارجین


آموزشگاه : شهدای بارجین
معلمین آموزشگاه شهدای بارجین به منظور آشنایی با فعالیت های همکاران وبهره گیری از تجارب  ارائه شده از نمایشگاه توصیفی برپاشده بازدید کردند .