نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای بارجین

آموزشگاه : شهدای بارجین


آموزشگاه : شهدای بارجین
در این جلسه که درآستانه سال نو بر گذار شد مدیر مدرسه ضمن تقدیر اززحمات حاضران هدایا یی به رسم یاد بود به همراه لوح سباس اهدا نمود .