نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای بارجین

آموزشگاه : شهدای بارجین


آموزشگاه : شهدای بارجین
پیاده روی دسته جمعی  دانش آموزان آموزشگاه شهدائ بارجین  درروز های زوج  هفته درمسیر پیاده روی بلوار مدرس به طول یک کیلو متر انجام میشود. ضمنا اولیای گرامی هم میتوانند شرکت کنند .ساعت حرکت از مدرسه   7:30  الی   7:45     می باشد.قابل توجه شرکت کنندگان: به دانش آموزانی که بیشترین  حضور  را داشته باشند .جوایزی اهدا خواهد شد.