نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روزهای شنبه تا دوشنبه این هفته دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم این آموزشگاه به همراه معلمان خود از آزمایشگاه  پژوهش سرای رشیقی بازدید نموده وبه مرور آزمایشهای کتاب علوم خود پرداختند.