نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
گروه ورزشی منتخب این آموزشگاه در سالن ورزشی با دیگر رقیبان خود از مدارس دخترانه ابتدایی این شهرستان به رقابت پرداختند واز نزدیک تجربیات زیادی را به اموختند.