نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
دانش اموزان برگزیده آموزشگاه در مسابقات خطونقاشی با دیگر دوستان هم مقطعی خود به رقابت برخاستند وهمچنین امروز در جشنواره ی سرود و نمایش صحنه ا ی که در کانون شهید رجایی برگزار گردید ه بود شرکت نمودند.