نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزشگاه : شهدا ء بارجین


آموزشگاه : شهدا ء بارجین

 دانش آموزان پایه ی پنجم آموزشگاه شهداء بارجین موفق شدند در مسابقات تورنی ریاضی مقام سوم را کسب نمایند.