نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزشگاه : شهدا ء بارجین


آموزشگاه : شهدا ء بارجین

 در خلال  برنامه های بزرگداشت مقام معلم و استاد شهید مرتضی مطهری دانش آموزان باستانی  کار آموزشگاه شهداء بارجین جهت تقویت روحیه ی پهلوانی به انجام حرکات  ورزش باستانی در مراسم صبحگاه پرداختند که مورد توجه  واستقبال  دیگر دانش آموزان قرار گرفت .