نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزشگاه : شهدا ء بارجین


آموزشگاه : شهدا ء بارجین

به همین مناسبت ، مراسمی با شکوه در آموزشگاه شهداء بارجین از پایه ی سوم دانش آموزان  قدردانی شد. در این جشن همه همکاران حضور داشتند از آموزگار پایه سوم به خاطر تلاش  در آموزش قرآن کریم به دانش آموزان قدردانی شد.