نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا بارجین

آموزشگاه : شهدا بارجین


آموزشگاه : شهدا بارجین

در جلسه آموزش خانواده که صبح دوشنبه برگزار شد اقای موحدی نظام 336 را تشریح وبه بیان نقش مهم رساته ها درآگاهی بخشی به خانواده ها و پرورش دانش آموزان پر داخت.