نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا بارجین

آموزشگاه : شهدا بارجین


آموزشگاه : شهدا بارجین
با لطف وعنایت خداوند دانش آموزان آموزشگاه شهدا بارجین در مسابقات فرهنگی هنری شهرستان عناوین زیر را کسب نمودند :

آقای جلیل برخورداری کلاس سوم نفر دوم مسابقات احکام

آقای ابوالفضل دهقانی کلاس چهارم نفر سوم نقاشی با مداد شمعی