نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا بارجین

آموزشگاه : شهدا بارجین


آموزشگاه : شهدا بارجین

جلسه آموزش خانواده با حضور اکثریت اولیا دانش آموزان د راین آموزشگاه برگزار و جناب آقای زارع به تبیین ویزگیهای انسانهای سعادتمند و خوشبخت پرداختند.