نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا شهیدیه

آموزشگاه : شهدا شهیدیه


آموزشگاه : شهدا شهیدیه
کلیه دانش اموزان کلاس چهارم وپنجم درکلاس نجوم که درکانون شهیدرجایی تشکیل شده بودشرکت کردند.