نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا شهیدیه

آموزشگاه : شهدا شهیدیه


آموزشگاه : شهدا شهیدیه

 درروز چهارشنبه 30/1/91تمامی دانش آموزان این دبستان به باغ پهلوانپور مهریز برای اردوی یک روزه اعزام شدند.