نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهیدسجادی پور

آموزشگاه : شهیدسجادی پور


آموزشگاه : شهیدسجادی پور
درروزشنبه مورخ21/11/91جشن پیروزی انقلاب باحضورمعلمین ودانش آموزان این آموزشگاه بااجرای سرودهمگانی ونمایش وسخنرانی برگزارگردید.