نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید اسماعیلی

آموزشگاه : شهید اسماعیلی


آموزشگاه : شهید اسماعیلی

 جشن الفبا پایه اول  و جشن غنچه های قرآنی نو آموزان همزمان در آموزشگاه برگزار گردید.