نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید بهشتی: برگزاری مسابقه شطرنج مقطع ابتدایی پسران

آموزشگاه شهید بهشتی: برگزاری مسابقه شطرنج مقطع ابتدایی پسران


آموزشگاه شهید بهشتی: برگزاری مسابقه شطرنج مقطع ابتدایی پسران
دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه ازساعت 8 صبح تا 13 درفضای معنوی وآذین بسته نمازخانه آموزشگاه به رقابت پرداختند.ازمدارسی که به موقع دانش آموزان راایاب وذهاب نمودند تشکر می شود .