نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه :شهید زاهدی

آموزشگاه :شهید زاهدی


آموزشگاه :شهید زاهدی

با لطف وعنایت خداوند دانش آموزان آموزشگاه شهید زاهدی در مسابقات فرهنگی هنری پیش از پیش درخشیدند وعناوین کسب شده بدین شرح میباشد:

گروه سرود مقام اول شهرستان
تیم فوتبال مقام دوم شهرستان
نمایش صحنه ای مقام اول شهرستان
نقاشی همگانی مقام دوم
سید محمد جواد اتشی مقام دوم نقاشی با ماژیک
محمد مهدی فلاح مقام اول نقاشی با ماژیک
محمد امین فلاح کلاس چهارم مقام دوم نقاشی با مداد شمعی
محمد صادق زارعشاهی کلاس پنجم مقام دوم نقاشی با مداد شمعی
حسین زارعی مقام سوم حفظ قرآن
محمد علی اله آبادی کلاس چهارم مقام دوم احکام
مصطفی زارعی کلاس پنجم مقام اول احکام