نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه: شهید زاهدی

آموزشگاه: شهید زاهدی


آموزشگاه: شهید زاهدی

  دراین مراسم  معلمین پایه های اول و دوم و سوم با همکاری دانش آموزان سفره ی هفت سین انداختند وهریک از دانش آموزان درباره نمادهای سفره هفت سین مطالبی که ازقبل تهیه کرده بودند، قرائت نمودند.