نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید محسنی فر

آموزشگاه : شهید محسنی فر


آموزشگاه : شهید محسنی فر
پنج نفر از دانش آموزان این آموزشگاه در روز چهارشنبه جهت شرکت در مسابقه ی هفت سنگ در محل سالن تلاش شرکت کردند .