نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید محسنی فر

آموزشگاه : شهید محسنی فر


آموزشگاه : شهید محسنی فر
دانش آموزان کلاس دوم این آموزشگاه در روز چهارشنبه مورخ 18/11/91 از کارگاه زیلوبافی برای درس آزاد فارسی بازدید به عمل آوردند .