نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید مطهری : شورای دانش آموزی و هم اندیشی با مدیرآموزشگاه

آموزشگاه شهید مطهری : شورای دانش آموزی و هم اندیشی با مدیرآموزشگاه


آموزشگاه شهید مطهری : شورای دانش آموزی و هم اندیشی با مدیرآموزشگاه

در این جلسه در مورد اهمیت شوراهای دانش آموزی و هم اندیشی دانش آموزان نکاتی بیان شد در ادامه دانش آموزان به سه سوال زیر به صورت کتبی پاسخ دادند.
 1- چه کارهای خوبی در این مدت انجام شده است.
    2- چه کارهایی باید انجام شود.
   3- چه کارهایی نباید انجام می شد.
در پایان پاسخهای بسیار زیبا و راهگشا ارائه شد.