نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید مطهری

آموزشگاه : شهید مطهری


آموزشگاه : شهید مطهری

 کلیه دانش آموزان دبستان شهید مطهری در تاریخ 27/2/ 91 به پیشنهاد شورای دانش آموزی آموزشگاه و تایید شورای آموزگاران به اردوی آموزشی فرهنگی دره گاهان اعزام میشوند ضمنا دراین اردو جشن پایان دوران آمادگی و جشن الفبای پایه اول و جشن شکرگزاری قرآن پایه سوم برگزار میگردد.